본문 바로가기

회원메뉴


Báo giá trực tuyến

Home  CSKH   >   Báo giá trực tuyến  
     
Người liên lạc Số điện thoại doanh nghiệp
Điện thoại di động Email
웹에디터 시작 웹 에디터 끝
Tập tin #1
Tập tin #2
Ngăn chặn tự động nhập
자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.

Hướng dẫn sử dụng và thu thập thông tin cá nhân
Công ty TNHH Century Sanup xửlý các vấn đề về sử dụng và thu thập thông tin của cá nhân và đoàn thể /doanh nghiệp, đồng thời xin gửi đến quý khách hàng những hướng dẫn, thông báo dựa theo các quy định về pháp luật có liên quan đến các hạng mục duới đây

1. Mục đích sử dụng của việc thu thập thông tin: Tiến hành và thảo luận
2. Hạng mục sử dụng/thu thập: Nội dung thảo luận, email, số điện thoại đi động, điện thoại bàn, tên.
3. Thời gian sử dụng và lưu trữ: Sau khi kết thúc thảo luận 6 tháng, hoặc xóa ngay lập tức theo yêu cầu của nguời cung cấp thông tin
4. Phụ trách xửlý thông tin cá nhân: điện thoại 041-587-9809 / email: ktm888@hanmail.net
  Tôi đồng ý với hướng dẫn sử dụng và thu thập thông tin cá nhân